Regulamin

1.

Do obowiązków Pokoi Gościnnych należy:

 • stworzenie warunków do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 • zapewnienie bezpieczeństwa pobytu, w tym zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • zapewnienie profesjonalnej i uprzejmej obsługi w zakresie wszystkich usług świadczonych w Pokojach Gościnnych,
 • utrzymanie w należytej czystości pokoi i ich wyposażenia oraz wszystkich urządzeń i pomieszczeń ogólnego użytku (wymiana bielizny pościelowej przy każdym nowym wynajęciu pokoju, przy dłuższym pobycie co siedem dni lub na życzenie Gości, wymiana ręczników według potrzeb Gości, względnie co trzy dni),
 • sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w czasie jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę lub takie życzenie,
 • zapewnienie sprawnej pod względem technicznym usługi; w przypadku wystąpienia usterek, które nie mogą zostać usunięte, Pokoje Gościnne dołożą wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób wyeliminować niedogodności.

 

2.

1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o 12:00 dnia następnego.
2. Wynajmując pokój w Pokojach Gościnnych przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
3. Życzenie przedłużenia poza okres trwania pierwotnej rezerwacji Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pokoje Gościnne uwzględnią życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
4. Gość może uiścić należną za pobyt opłatę w następujący sposób:

 • - gotówką,
 • - przelewem (dotyczy to wyłącznie firm po przedłożeniu odpowiednich dokumentów),
 • - kartą płatniczą.

5. Rezerwacji można dokonywać osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie rezerwacji musi nastąpić w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia.
6. Informujemy Gości, iż złożona rezerwacja wraz z opłatami za wynajem pokoju przepada w przypadku niezgłoszenia rezygnacji w przeciągu 48 godzin przed planowanym pobytem.
7. Rezerwacje nie potwierdzone w terminie do 14 dni od daty dokonania rezerwacji zostaną automatycznie anulowane.
8. W przypadku pobytu gości w Gościńcu po raz pierwszy opłata za wynajem pokoju/pokoi powinna zostać uregulowana z góry, przy meldunku.
9. Ilość gości zameldowanych w danym pokoju musi być adekwatna do ilości miejsc noclegowych w tym pokoju. W przypadku dzieci poniżej 7-go roku życia opłata za dodatkową osobę nie musi być uiszczona, jeżeli dziecko korzysta z jednego łóżka wraz z opiekunem oraz nie korzysta z dodatkowego śniadania.
10. Pokoje Gościnne są zobowiązane udostępnić nieodpłatnie:
a) szybkie, sprawne i uprzejme wykonanie usług na rzecz Gości w zakresie:

 • - budzenia o oznaczonej przez Gościa godzinie,
 • - przyjmowania i doręczania korespondencji,
 • - przyjmowania do depozytu na czas pobytu Gości w Pokojach Gościnnych: pieniędzy, papierów wartościowych i innych cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową i artystyczną.

Wartość wyżej wymienionych przedmiotów nie może przekroczyć kwoty 5000,00 zł. Pokoje Gościnne mogą odmówić przyjęcia rzeczy, o których była mowa powyżej, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu, albo w stosunku do standardu Pokoi Gościnnych mają wartość przekraczającą 5000,00zł., z uwagi na fakt, iż Pokoje Gościnne nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia.
b) udzielenie Gościom interesujących ich informacji związanych z pobytem w danym miejscu oraz planowaną dalszą podróżą:

 • rozkład jazdy PKP, PKS, LOT,
 • ważniejsze adresy z książki telefonicznej,
 • na życzenie Gościa zapoznać Go z programem imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych w naszym mieście.

11. Pokoje Gościnne są zobowiązane zapewnić odpłatnie łączenie rozmów telefonicznych.

 

3.

1. Po dokonaniu czynności meldunkowych w recepcji, Gość po wejściu do wynajętego przez siebie pokoju winien sprawdzić czy nie występują żadne uszkodzenia.
2. Zabrania się przesuwania mebli i urządzeń pokojowych.

4.

1. Pokoje Gościnne ponoszą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, które powstały z winy pracowników Pokoi Gościnnych.
2. W przypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa odszkodowanie nie przekracza sumy określonej w art. 849 Kodeksu Cywilnego.
3. Dla zabezpieczenia należności za pokój i usługi dostarczone osobie korzystającej z usług Gościńca, jak również dla zabezpieczenia roszczenia o zwrot wydatków dla tej osoby poniesionych przysługuje utrzymującemu zarobkowo pokoje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych( art. 850 Kodeksu Cywilnego.
4. Pokoje Gościnne nie ponoszą odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne pozostawione na terenie posesji.

 

5.

1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00 rano dnia następnego.
2. Zakazuje się przekazywania zwolnionego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął czas pobytu za który Gość uiścił należną opłatę.
3. Osoby (niezameldowane) odwiedzające naszych Gości mogą przebywać w Pokojach Gościnnych od godziny 7:00 do 22:00. Jeżeli osoba odwiedzająca Gościa (zameldowanego) Pokoi Gościnnych wyraża chęć pozostania w Gościncu po godzinie 22:00 musi ona zostać zameldowana jako Gość Pokoi Gościnnych oraz uiścić opłatę za miejsce nolegowe. W przypadku gdy taka osoba nie może zostać zameldowana z powodu braku wolnych miejsc noclegowych, musi ona opuścić Gościniec.
4. Pokoje Gościnne mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pobytu, wyrządzając szkodę w mieniu Pokoi Gościnnych lub Gości albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt innych Gości lub funkcjonowanie Pokoi Gościnnych.

 

6.

Zakazuje się używania w pokojach jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń a mogących stanowić zagrożenie pożarowe z wyjątkiem maszynek do golenia, ładowarek do baterii, suszarek do włosów, przenośnych komputerów (laptopów).

 

7.

Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i osobiste Gościom nie wolno:

 • rzucać niedopałków papierosów i zużytych zapałek do koszy na odpadki bądź na wykładzinę dywanową,
 • przechowywać w pokojach materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych, żrących, wydzielających przykrą woń (instrukcja zachowania się Gości w razie pożaru znajduje się w każdym pokoju),
 • palić tytoniu na terenie całego obiektu

 

8.

Przed opuszczeniem pokoju lub ułożeniem się do snu prosimy Gości o:

 • zamknięcie kranów instalacji wodociągowej w łazience,
 • zamknięcie okna lub unieruchomienie w taki sposób aby zapobiec wybiciu szyby podczas wiatru lub burzy,
 • wyłączenie urządzeń elektrycznych (oświetlenie, telewizor).

 

9.

1. Przy każdym opuszczeniu Pokoi Gościnnych klucz od drzwi do pokoju po ich zamknięciu należy pozostawić w recepcji.


10.

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów należących do wyposażenia, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.


11.

W przypadku szkody wyrządzonej przez Gości będzie pobierana opłata za zniszczone przedmioty według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem, montażem zniszczonych przedmiotów.